4x6 Thin Washi Stickers

Sale
$4.99 $1.25

What you'll get

4 - 4x6" washi strip sheets (32 strips total)